คุณอยู่ที่นี่

ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 มหิดล

  • รหัสคอร์ส : T22431
  • ราคา : 4,000 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 9 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


ติวเข้า ม4 มหิดล

ชื่อคอร์ส : ชีววิทยา สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

จุดเด่นของคอร์สนี้

1.เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ครอบคลุมเนื้อหาระดับ ม.ต้น

2.วิธีวิเคราะห์คำถาม เข้าใจได้ง่าย นำไปใช้สอบได้จริง

3.อัพเกรดหรือเพิ่มคะแนน ได้ในระยะเวลาสั้นๆ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

  • นักเรียนระดับมัธยมต้น(1-3) ที่กำลังต้องการศึกษาต่อที่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายละเอียดเนื้อหา

1. โครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต, เซลล์สัตว์ที่ทําหน้าที่เฉพาะอย่าง, การลําเลียงของสารผ่านเข้า-ออกเซลล์, การเคลื่อนที่ของสาร

    แบบการแพร่, ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิต, การคํานวณค่ากําลังขยายจากล้องจุลทรรศน์, การคํานวณ

    ค่ากําลังขยายจากกล้องจุลทรรศน์, วิเคราะห์การทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง และการหายใจระดับเซลล์,

    ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของพืช 

2. ส่วนประกอบของเลือด, วิเคราะห์กราฟเรื่องการหายใจ, การหายใจของสัตว์ต่างๆ, การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการหายใจเข้า-ออก,

    โครงสร้าง และการทํางานของไต, การกําจัดยูเรียออกจากร่างกาย, ชนิดของเซลล์ประสาท, ระบบประสาท ของคน,

    ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 1

3. การทดสอบสารอาหาร, ค่าพลังงานในสารอาหาร, การทดสอบสารเจือปนในอาหาร, ระบบย่อยอาหารของมนุษย์,

    โครงสร้าง และประเภทฟันของคน, ระบบหมุนเวียนเลือดของคน, อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ 1

4. ส่วนประกอบของเลือด, วิเคราะห์กราฟเรื่องการหายใจ, การหายใจของสัตว์ต่างๆ, การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการหายใจเข้า-ออก,

    โครงสร้าง และการทํางานของไต, การกําจัดยูเรียออกจากร่างกาย, ชนิดของเซลล์ประสาท, ระบบประสาทของคน,

    ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 1

5. ระบบต่อมไร้ท่อ, การเจริญเติบโตของสัตว์, ประเภทพฤติกรรมของสัตว์, การรักษาดุลยภาพของร่างกาย, ภูมิคุ้มกันของร่างกาย,

    ประเภทการปฏิสนธิของสัตว์, คํานวณการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, โครงสร้างของ DNA 1

6. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย, วิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่านเพดดิกรี, ลักษณะที่ถ่ายทอดโดยยีนบนโครโมโซม X,

    การสร้างเซลล์สืบพันธุ์, วิเคราะห์การถ่ายทอดหมู่เลือด, คํานวณการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, โรคทางพันธุกรรม,

    คํานวณการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, วิเคราะห์การทดลองเรื่องการคายน้ำ ประเภทของพีระมิดอาหาร 1

7. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน, ห่วงโซ่อาหาร, สายใยอาหาร, วัฏจักรของน้ำ, การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ, วิเคราะห์กราฟเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลง

    ขนาดประชากร 1

8. ไวรัส, เทคโนโลยีชีวภาพ, การคํานวณจํานวนประชากร, การวิเคราะห์หาจีโนไทป์, ตัวแปรต่างๆ ในการทดลอง,

    การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช, การลําเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์, ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 1

9. การลําเลียงอาหาร น้ํา และแร่ธาตุของพืช, ท่อลําเลียงสารอาหารของพืช, ปัจจัยที่ผลต่อความต้องการสารอาหาร และพลังงาน,

   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, ผลกระทบต่อสายใยอาหาร, ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์, การกลายพันธุ์, ความหลากหลายของ

   สิ่งมีชีวิต, ระบบย่อยอาหารของมนุษย์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1

 

 

 

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน


วิดีโอแนะนำ

 

วิดีโอทดลองเรียน

 

 

ผู้สอน


อาจารย์แอน รุ่งทิวา วัฒนวราภรณ์

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเชิงประยุกต์ ได้รับทุนจาก Massachusetts Institute of Technology  (MIT) จากสหรัฐอเมริกา
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ