คุณอยู่ที่นี่

หลักสูตรมัธยมปลาย


อาจารย์ เฟิร์ส พัชรวิพล โรจนศิริยศนนท์

ติวเตอร์ที่มีค่าคอร์สแพงที่สุด  เจ้าของสถาบัน iClever Tutor ทีมีคิวจองยาวข้ามปี


อาจารย์ เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช (เบนนี่)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่มีสไตล์การสอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เจ้าของสถาบัน A'BENNY
ประสบการณ์การสอน 20 ปี  กับหลักสูตร Turbo Course, Intensive English, Admission I&II, GAT, Vocabulary & Reading
Master Grammar, Fundamental, Basic Grammar & Vocabulary


อาจารย์แอน รุ่งทิวา วัฒนวราภรณ์

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเชิงประยุกต์ ได้รับทุนจาก Massachusetts Institute of Technology  (MIT) จากสหรัฐอเมริกา
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ


อาจารย์ จวง ปารมี ไวจงเจริฐ

ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ 
"ออจวง ตะลอนทัวร์ ตระเวนติว สังคม & GAT เชื่อมโยง ทั่วประเทศ"
ด้วยเทคนิค สอนสนุก เข้าใจง่าย ฮาแตก !!!! 


อาจารย์ วราภรณ์ กิ้งเงิน (อิ๋ว)

อาจารย์ แสงธรรม เกื้อหนุน (อาร์ม)

อาจารย์ ธีรฉัตร หุ่นงาม (ดิว)

อาจารย์ สิริกาญจน์ ลีลามานิตย์ (สิ)

พี่นิว ฐิติกานต์ จารุพันธ์

ติวเคมี ด้วยประสบการณ์ตรงจากการ สอบเข้าเป็น นศ.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ


ดร.ขวัญนภา ชูแสง

เจ้าของลิขสิทธ์การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสระภาษาไทย เพิ่มพูนศักยภาพ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษได้ ภายใน 1
ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ศาสตร์ NLP (Nuero Linguistic Program and Brain Base Coaching ) 


อาจารย์ นพิศรา วรัญญาพร (อลิส)

ออยเซนเซ อาจารย์ อัจฉรา จาง (ออย)

สอนภาษาญี่ปุ่น จากประสบการณ์จริง เข้าใจง่าย ด้วยความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2


อาจารย์ โรเซพ ทวีจิตร์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านภาษาวัฒนธรรม และการตลาดระหว่างประเทศในนาม Rosep Tutor รับให้คำปรึกษาและจัดทำหลักสูตรจัดสอนภาษาและ วัฒนธรรมอาหรับ มลายูและตลาดโลกมุสลิม ภาษามลายู ภาษามาเลเซีย (มาเลย์) ภาษาอินโดนีเซียและการประกอบธุรกิจในอาเซียและตะวันออกกลาง


อาจารย์ ตูซาร์ นวย (Thuza Nwe )

ผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่า  อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เขียนหนังสือ "สนุกกับภาษาเมียนม่า" 
กรรมการราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า
อนุกรรมการราชบัณฑิตยสถานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ: นโยบาย ภาษาสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานทำในประเทศไทย


Le Thi Viet Ha

อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม เป็นอาจารย์ประจำสาขาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Lecturer at German Section, Department of Western Languagues, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand (teaching German and Vietnamese for Thai students in frame of the exchange program with German Department of Hanoi University)

ศิรินธร จิระเสถียรพงศ์
Chomphunut Smith

นางสาว ธิดา พัชรพรพงศ์ หรือ ครูเบล

หลักสูตร IT


ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

​อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

หลักสูตรบริหารธุรกิจ


อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์

อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี

อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์

อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์
อาจารย์เดชา ยิ้มอำนวย
น.ส.อภิรดี สนธิชัย

Phatraporn Sriwaree

ภาษาต่างประเทศ

สุมนตา มณีรัตนะพร (ครูดาว)

PANNIKA CHAVANATNUSORN

เบเกอรี่ขนมหวาน

ธนะศักดิ์ พาหุจินดา (เชฟแดน)