คุณอยู่ที่นี่

ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

 • รหัสคอร์ส : T21431
 • ราคา : 4,000 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 9 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


ตะลุยข้อสอบชีวะเข้าเตรียมอุดมศึกษา

 

ชื่อคอร์ส : วิชาชีววิทยา สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม

จุดเด่นของคอร์สนี้

 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ครอบคลุมเนื้อหาระดับ ม.ต้น
 • วิธีวิเคราะห์คำถาม เข้าใจได้ง่าย นำไปใช้สอบได้จริง
 • อัพเกรด หรือเพิ่มคะแนน ได้ในระยะเวลาสั้นๆ
   

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

 • นักเรียนระดับ ม.1- 3
 • นักเรียนที่เตรียมสอบเข้าระดับ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   

 

รายละเอียดเนื้อหา : จำนวน 80 ข้อ 

 • เนื้อหาเรื่อง  โครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
 • เนื้อหาเรื่อง  เซลล์สัตว์ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง
 • เนื้อหาเรื่อง  ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • เนื้อหาเรื่อง  การลำเลียงของสารผ่านเข้า-ออกเซลล์ แบบออสโมซิส
 • เนื้อหาเรื่อง  การลำเลียงของสารผ่านเข้า-ออกเซลล์ แบบแอคทีฟทรานสปอร์ต
 • เนื้อหาเรื่อง  การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงข้อที่ 7เนื้อหาเรื่อง   ประเภทของกล้องจุลทรรศน์
 • เนื้อหาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แบบการแพร่ข้อที่ 9เนื้อหาเรื่อง   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 • เนื้อหาเรื่อง  การทดลองเรื่องออสโมซิสข้อที่ 11เนื้อหาเรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของพืช
 • เนื้อหาเรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสงข้อที่ 13เนื้อหาเรื่อง   การลำเลียงอาหาร น้ำ และแร่ธาตุของพืช
 • เนื้อหาเรื่อง  โครงสร้างภายในของใบข้อที่ 15เนื้อหาเรื่อง   การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
 • เนื้อหาเรื่อง  การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศของพืช ข้อที่ 17เนื้อหาเรื่อง   การเจริญเติบโตของพืช
 • เนื้อหาเรื่อง  ประเภทของดอกไม้ข้อที่ 19เนื้อหาเรื่อง   การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
 • เนื้อหาเรื่อง  การทดลองเกี่ยวกับการงอกของเมล็ด
 • เนื้อหาเรื่อง  ฮอร์โมนพืช
 • เนื้อหาเรื่อง  สารอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • เนื้อหาเรื่อง  ลักษณะของดอกไม้ที่อาศัยลม/แมลง ในการถ่ายละอองเรณู
 • เนื้อหาเรื่อง  เปรียบเทียบการผสมภายในต้นเดียวกัน-ข้ามต้น
 • เนื้อหาเรื่อง  การทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • เนื้อหาเรื่อง  สารอาหารต่อการดำรงชีวิต
 • เนื้อหาเรื่อง  การทดสอบสารอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  ความต้องการสารอาหารและพลังงาน
 • เนื้อหาเรื่อง  การทดสอบสารเจือปนในอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  ค่าพลังงานในสารอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  ทุพโภชนาการ
 • เนื้อหาเรื่อง  ประเภทของกรดไขมัน
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบย่อยอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  การดูดซึมอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบหมุนเวียนเลือด
 • เนื้อหาเรื่อง   ส่วนประกอบของเลือด
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์ต่างๆ
 • เนื้อหาเรื่อง  โครงสร้างและประเภทฟันของคน
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบภูมิคุ้มกัน
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบหายใจ
 • เนื้อหาเรื่อง  การแลกเปลี่ยนก๊าซ
 • เนื้อหาเรื่อง  การทดลองเรื่องการหายใจ
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบขับถ่ายในสัตว์ต่างๆ
 • เนื้อหาเรื่อง  โครงสร้างและการทำงานของไต
 • เนื้อหาเรื่อง  การกำจัดยูเรียออกจากร่างกาย
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบประสาท
 • เนื้อหาเรื่อง  ชนิดของเซลล์ประสาท
 • เนื้อหาเรื่อง  การทำงานของระบบประสาท
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบต่อมไร้ท่อ
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบสืบพันธ์เพศหญิง
 • เนื้อหาเรื่อง  ระบบสืบพันธ์เพศชาย
 • เนื้อหาเรื่อง  การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์
 • เนื้อหาเรื่อง  การปฎิสนธิ
 • เนื้อหาเรื่อง  ภาวะการมีบุตรยาก
 • เนื้อหาเรื่อง  พฤติกรรมของสัตว์
 • เนื้อหาเรื่อง  การรักษาดุลยภาพของสัตว์
 • เนื้อหาเรื่อง หมู่เลือดและการให้เลือด
 • เนื้อหาเรื่อง  การเจริญเติบโตของสัตว์
 • เนื้อหาเรื่อง  องค์ประกอบของสารพันธุกรรม
 • เนื้อหาเรื่อง  การวิเคราะห์หาฟีโนไทป์
 • เนื้อหาเรื่อง  วิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยยีนบนออโต โซมผ่านเพดดิกรี
 • เนื้อหาเรื่อง  การิวเคราะห์หาจีโนไทป์
 • เนื้อหาเรื่อง  คำนวณการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • เนื้อหาเรื่อง  ลักษณะที่ถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม x
 • เนื้อหาเรื่อง  การกลายพันธุ์
 • เนื้อหาเรื่อง  การถ่ายทอดหมู่เลือด
 • เนื้อหาเรื่อง  ความแปรผันทางพันธุกรรม
 • เนื้อหาเรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์
 • เนื้อหาเรื่อง  การผสมพิจารณา 2 ลักษณะ (dihybrid crosses)
 • เนื้อหาเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน
 • เนื้อหาเรื่อง  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
 • เนื้อหาเรื่อง  เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เนื้อหาเรื่อง  การคำนวณจำนวนประชากร
 • เนื้อหาเรื่อง  ห่วงโซ่อาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  สายใยอาหาร และผลกระทบต่อสายใยอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  องค์ประกอบของระบบนิเวศ
 • เนื้อหาเรื่อง  ประเภทของพีระมิดอาหาร
 • เนื้อหาเรื่อง  วัฎจักรของคาร์บอน
 • เนื้อหาเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงของขนาดประชากร 
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน


วิดีโอแนะนำ

 

วิดีโอทดลองเรียน

 

 

ผู้สอน


อาจารย์แอน รุ่งทิวา วัฒนวราภรณ์

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเชิงประยุกต์ ได้รับทุนจาก Massachusetts Institute of Technology  (MIT) จากสหรัฐอเมริกา
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ