คุณอยู่ที่นี่

ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง

  • รหัสคอร์ส : T24431
  • ราคา : 2,500 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 18 ชั่วโมง ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.4 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนดัง จำนวน 50 ข้อ  โดยพี่แอน  ครบทุกเนื้อหา เน้นโจทย์เฉพาะที่ออกสอบของเตรียมอุดมศึกษา สรุปสาระสำคัญ พร้อมเทคนิคและเทคนิคที่จำเป็นในการสอบครบทุกเนื้อหา


Course Outline วิชาชีววิทยาจำนวน 50 ข้อ เข้าเตรียมอุดมศึกษา

ข้อที่ 1 เนื้อหาเรื่อง   โครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต    

ข้อที่ 2 เนื้อหาเรื่อง   การลำเลียงของสารผ่านเข้า-ออกเซลล์

ข้อที่ 3 เนื้อหาเรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของพืช

ข้อที่ 4 เนื้อหาเรื่อง   โครงสร้างภายในของใบ      

ข้อที่ 5 เนื้อหาเรื่อง   การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

ข้อที่ 6  เนื้อหาเรื่อง   การทดลองเกี่ยวกับการงอกของเมล็ด

ข้อที่ 7  เนื้อหาเรื่อง   สารอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช

ข้อที่ 8  เนื้อหาเรื่อง   เปรียบเทียบการผสมภายในต้นเดียวกัน-ข้ามต้น

ข้อที่ 9  เนื้อหาเรื่อง   การทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อที่ 10  เนื้อหาเรื่อง   โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร

ข้อที่ 11  เนื้อหาเรื่อง   การดูดซึมอาหาร

ข้อที่ 12  เนื้อหาเรื่อง   ส่วนประกอบของเลือด

ข้อที่ 13  เนื้อหาเรื่อง   ระบบภูมิคุ้มกัน

ข้อที่ 14  เนื้อหาเรื่อง   ระบบหายใจ

ข้อที่ 15  เนื้อหาเรื่อง   ระบบขับถ่ายในสัตว์ต่างๆ

ข้อที่ 16  เนื้อหาเรื่อง   การกำจัดยูเรียออกจากร่างกาย

ข้อที่ 17  เนื้อหาเรื่อง   ระบบประสาท

ข้อที่ 18  เนื้อหาเรื่อง   การทำงานของระบบประสาท

ข้อที่ 19  เนื้อหาเรื่อง   ระบบสืบพันธ์เพศหญิง

ข้อที่ 20  เนื้อหาเรื่อง   ภาวะการมีบุตรยาก

ข้อที่ 21  เนื้อหาเรื่อง   หมู่เลือดและหลักการให้เลือด

ข้อที่ 22  เนื้อหาเรื่อง     การเจริญเติบโตของสัตว์

ข้อที่ 23  เนื้อหาเรื่อง   คำนวณการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ข้อที่ 24  เนื้อหาเรื่อง  ลักษณะที่ถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม x

ข้อที่ 25 เนื้อหาเรื่อง    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน

ข้อที่ 26 เนื้อหาเรื่อง   ประเภทของพีระมิดอาหาร

ข้อที่ 27 เนื้อหาเรื่อง   เซลล์สัตว์ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง

ข้อที่ 28  เนื้อหาเรื่อง   วิเคราะห์การทดลองเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง และการหายใจระดับเซลล์

ข้อที่ 29 เนื้อหาเรื่อง   ส่วนประกอบของดอกไม้ และการถ่ายละอองเรณู

ข้อที่ 30 เนื้อหาเรื่อง    ประเภทของพืชดอก

ข้อที่ 31 เนื้อหาเรื่อง   ลักษณะของดอกไม้ที่อาศัยลม และแมลงในการถ่ายละอองเรณู

ข้อที่ 32 เนื้อหาเรื่อง   ฮอร์โมนพืช

ข้อที่ 33 เนื้อหาเรื่อง   ค่าพลังงานในสารอาหาร

ข้อที่ 34 เนื้อหาเรื่อง   การทดสอบสารเจือปนในอาหาร

ข้อที่ 35 เนื้อหาเรื่อง   ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

ข้อที่ 36 เนื้อหาเรื่อง   ระบบหมุนเวียนเลือดของคน

ข้อที่ 37 เนื้อหาเรื่อง   การทดสอบสารอาหาร

ข้อที่ 38 เนื้อหาเรื่อง   วิเคราะห์กราฟเรื่องการหายใจ

ข้อที่ 39 เนื้อหาเรื่อง   โครงสร้างของ DNA

ข้อที่ 40 เนื้อหาเรื่อง   ชนิดของเซลล์ประสาท

ข้อที่ 41 เนื้อหาเรื่อง  ระบบประสาทของคน

ข้อที่ 42 เนื้อหาเรื่อง   ระบบต่อมไร้ท่อ

ข้อที่ 43 เนื้อหาเรื่อง   การรักษาดุลยภาพของร่างกาย

ข้อที่ 44 เนื้อหาเรื่อง   การเจริญเติบโตของสัตว์

ข้อที่ 45 เนื้อหาเรื่อง   วิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่านเพดดิกรี

ข้อที่ 46 เนื้อหาเรื่อง   สายใยอาหาร

ข้อที่ 47 เนื้อหาเรื่อง   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 48 เนื้อหาเรื่อง   เทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อที่ 49 เนื้อหาเรื่อง   การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

ข้อที่ 50 เนื้อหาเรื่อง   การกลายพันธุ์

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน


วิดีโอแนะนำ

 

วิดีโอทดลองเรียน

 

 

ผู้สอน


อาจารย์แอน รุ่งทิวา วัฒนวราภรณ์

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเชิงประยุกต์ ได้รับทุนจาก Massachusetts Institute of Technology  (MIT) จากสหรัฐอเมริกา
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ